Lượt xem: 1917
Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và Phó Giám đốc:

     1. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ Nông nghiệp và PTNT, về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thấm quyền của mình; chỉ đạo toàn diện công tác của Sở; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ mang tính quy hoạch, kế hoạch thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

    2. Phó Giám đốc có trách nhiệm giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo phân công của Giám đốc. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Giám đôc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Giám đốc trước khi xử lý, quyết định.

    3. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc lĩnh vực vắng mặt, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo xử lý hoặc giao Phó Giám đốc khác chỉ đạo xử lý công việc sau đó thông báo lại kết quả làm việc.

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở:

1. Giám đốc Huỳnh Ngọc Nhã.

   Lãnh đạo quản lý điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo:

     - Công tác tài chính (kể cả nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản), Tổ chức cán bộ và Thanh tra.

    - Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

     - Công tác cải cách hành chính. 

     - Lĩnh vực Thủy sản, Thủy lợi.

     - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

     - Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

     - Theo dõi và chỉ đạo các Phòng chức năng, đơn vị: Phòng Kế hoạch tài chính, Quản lý xây dựng công trình, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Chi cục Thủy sản, Chi cục Thủy lợi.

2. Phó Giám đốc Trương Văn Đúng.

   Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo:

    - Lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y..

    - Công tác thi đua khen thưởng.

    - Quan hệ sản xuất trong nông, lâm, ngư nghiệp: đổi mới phát triển hợp tác xã và các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông, lâm, ngư nghiệp.

    - Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

    - Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

    - Liên tịch với các tổ chức đoàn thể chính trị.

     - Trưởng Ban chỉ huy Quân sự ngành. 

     - Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển chăn nuôi bò.

     - Xử lý công việc thường xuyên thuộc trách nhiệm giải quyết của lãnh đạo Sở.

     - Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

     - Theo dõi, chỉ đạo đơn vị: Văn phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

 3. Phó Giám đốc Trần Tấn Phương.

   Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo:

    - Lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật.

    - Hội đồng khoa học – kỹ thuật Sở.

    - Giám đốc Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT).

    - Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển cây ăn trái đặc sản.

    - Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

    - Theo dõi, chỉ đạo các Phòng chức năng, đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Giống Nông nghiệp và Trung tâm Khuyến nông. 

 4. Phó Giám đốc Trần Trọng Khiêm.

   Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo:

    - Lĩnh vực Lâm nghiệp, Diêm nghiệp.

    - Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm.

    - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

    - Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nông nghiệp nông thôn (kể cả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

    - Giám đốc Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp.

    - Theo dõi, chỉ đạo các Phòng chức năng, đơn vị: Phòng Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá Trần Đê.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1087927