Lượt xem: 1413
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khuyến nông
1. V ị trí, chức năng:
    - Trung tâm Khuyến nông (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Sở), thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở và triển khai các hoạt động khuyến nông về lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thủy nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn.
    - Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, kinh phí hoạt động và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
    - Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở; đồng thời chịu chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
    - Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.
    - Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
    - Ký hợp dồng9 khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
    - Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở.
    - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.
    - Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông..
    - Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.
    - Tổ chức hoạt động thông tin tuyên triuyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
    - Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.
    - Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.
    - Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.
    - Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.
    - Quản lý và sử dụng hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.
    - Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
    - Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở.giao.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1087976