No title... No title... No title... No title...
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
101 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường
2 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lĩnh vực Lâm nghiệp
3 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực Lâm nghiệp
4 Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
5 Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
6 Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
7 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
8 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực Lâm nghiệp
9 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực Lâm nghiệp
10 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực Lâm nghiệp
11 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Lâm nghiệp
12 Xác nhận bảng kê lâm sản
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực Lâm nghiệp
13 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực Lâm nghiệp
14 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lĩnh vực Lâm nghiệp
15 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực Lâm nghiệp
16 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Lâm nghiệp
17 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Lâm nghiệp
18 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Lâm nghiệp
19 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Bảo hiểm
20 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực Bảo hiểm
123456
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 787340