Lượt xem: 357

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020

Save
    Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành; thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tích cực triển khai nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ để nâng cao kết quả thực hiện công tác CCHC của Sở.

    Trong cải cách thể chế, Sở NN&PTNT đã phân công cụ thể cho bộ phận chuyên môn chủ trì soạn thảo và các bộ phận phối hợp, lãnh đạo Sở chỉ đạo, quy định rõ thời gian hoàn thành. Các đơn vị được giao đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực tiễn xây dựng đề cương trước khi soạn thảo văn bản chi tiết. Chất lượng tham mưu văn bản quy phạm pháp luật của Sở ngày càng được nâng cao, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu CCHC. Tiêu biểu trong năm 2020, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 Quy định về định mức kỹ thuật và phương pháp tính đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng; vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh), Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 bãi bỏ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng); và đang xây dựng 02 văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến vào 12 dự thảo luật... Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ cho tổ chức, các doanh nghiệp và hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Ðặc biệt là thực hiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân và doanh nghiệp triển khai thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp.
    Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong năm 2020, Sở NN&PTNT đã trình UBND ban hành 10 Quyết định công bố TTHC, trong đó công bố 24 thủ tục, hủy bỏ 29 thủ tục và đính chính 01 thủ tục. Đến hết năm 2020, có 102 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở NN&PTNT, trong đó 98 TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, 03 TTHC lĩnh vực thú y được tiếp nhận tại các Trạm kiểm dịch, và 01 TTHC được tiếp nhận tại Cảng cá Trần Đề. Tất cả các TTHC đều được công khai, minh bạch trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, tiếp cận thông tin; việc giám sát kết quả giải quyết các hồ sơ TTHC được thực hiện thường xuyên, tổng hợp đánh giá định kỳ hàng tháng. Tính riêng năm 2020, Sở NN&PTNT đã giải quyết sớm và đúng hạn 9.982 hồ sơ, đạt 100%.
    Xác định con người là yếu tố quyết định CCHC, Sở đã thực hiện nhiều giải pháp kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nổi bật là đã sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng và Trung tâm Giống vật nuôi thành Trung tâm Giống nông nghiệp; Trình UBND tỉnh quyết định xếp hạng II cho đơn vị sự nghiệp Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề; hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở NN&PTNT theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ đang gởi Sở Nội vụ xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai nghiêm đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng đơn vị đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
    Bên cạnh đó, Sở tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ đã được trang bị. Hiện 100% công chức, viên chức ngành NN&PTNT sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; 100% máy tính của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được kết nối mạng nội bộ, kết nối internet tốc độ cao; tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan Nhà nước đạt trên 85%; công bố 47 TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 4, 22 thủ tục thực hiện mức độ 3 và 33 thủ tục thực hiện mức độ 2, và cập nhật lên Chương trình Một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử của Sở để cá nhân, tổ chức biết, thực hiện; riêng trong năm 2020, Sở đã tiếp nhận 94 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 2.497 hồ sơ trực tuyến mức độ 4.
    Với những kết quả đạt được nêu trên, năm 2020, chỉ số CCHC của Sở đạt 84,03%, xếp thứ 06/19 sở ngành của tỉnh; tăng 3,36 điểm so năm 2019 (80,25 điểm so 79,68 điểm của năm 2019), và tăng 04 bậc so năm 2019 (năm 2019 xếp thứ 10/19 sở, ngành). Đây là sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu không ngừng của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành NN&PTNT.
    Tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm 2021 đến nay, Sở NN&PTNTđã ban hành nhiều Kế hoạch về CCHC như: Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch kiểm tra CCHC, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021, Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, năm 2021….Các đơn vị trực thuộc cũng đề ra nhiều giải pháp quan trọng thực hiện CCHC. Điển hình như Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã đưa nội dung CCHC vào sinh hoạt chuyên đề tháng 2 của Chi bộ, giao cho 02 đảng viên theo dõi, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021; phân công từng phòng, công chức theo chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thực hiện từng nội dung, công việc cụ thể và chịu trách trước lãnh đạo cơ quan nội dung mình phụ trách. Đặc biệt là ngay sau khi Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021), Sở NN&PTNT đã ban hành văn bản phân tích điểm Chỉ số CCHC năm 2020 để các phòng, các đơn vị trực thuộc theo từng chức năng nhiệm vụ kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong năm 2020, đưa cải cách hành chính là giải pháp quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2021 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 100% hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước thời hạn, cắt giảm thời gian giải quyết so quyết định công bố đối với một số TTHC, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở.

Hình: Giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tác giả:Nguyễn Thị Thanh Tâm - Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 469320