Lượt xem: 175
TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ ĐỘNG BAN HÀNH ĐẦY ĐỦ CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (viết tắt là Chương trình) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (viết tắt là Ban chỉ đạo) đã chủ động nghiên cứu, vận dụng và tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng Chương trình giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
         Ban chỉ đạo đã kịp thời tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 23/12/2021 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/3/2022). Theo đó, Chương trình đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 20% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với cấp xã, phấn đấu có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
         Để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo tập trung tham mưu ban hành 02 nhóm cơ chế chính sách:
         Thứ nhất là nguồn lực thực hiện Chương trình. Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình là 375.840 triệu đồng, đã được Ban chỉ đạo kịp thời tham mưu Hội đồng nhân dân thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022. Đặc biệt nhất là đã tích cực thông qua nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình là 109.510 triệu đồng (Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022), kịp thời cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2022. Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn, đúng quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 02 cơ chế, gồm quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022) và quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022).
         Thứ hai là các cơ chế chính sách về thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành. Cụ thể là Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Quyết định số 1417/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022); Quy định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (Quyết định số 2537/QĐ-UBND, ngày 27/9/2022); Quy định về Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao (Quyết định số 1418/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022). Với quan điểm, xây dựng nông thôn mới phải xuất phát từ người dân, “dân đóng vai trò chủ thể”, Ban chỉ đạo cũng đã sáng kiến, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND, ngày 04/4/2022 về Bộ tiêu chí hộ văn hoá nông thôn mới, ấp văn hoá nông thôn mới, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.
         Việc sớm ban hành đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách thực hiện Chương trình, nhất là các quy định về vốn, đã được ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao trong cuộc họp sơ kết các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, cũng tạo tiền đề để Chương trình của tỉnh nhà sớm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra./.
Thí điểm thực hiện Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 902/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú
Nguyễn Thị Thanh Tâm - Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022246