Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/2023/QĐ-UBND 11/07/2023 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Tải về
24/2022/QĐ-UBND 17/10/2022 Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Sóc Trăng Tải về
12/2022/QĐ-UBND 05/07/2022 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
11/2022/QĐ-UBND 22/06/2022 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tải về
09/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
06/2022/QĐ-UBND 26/04/2022 Ban hành Quy định cụ thể nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
01/2022/QĐ-UBND 06/01/2022 Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
42/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 Tải về
20/2021/QĐ-UBND 24/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tải về
11/2021/QĐ-UBND 31/05/2021 Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
1234