No title... No title... No title... No title...
  • Giám Đốc
   Huỳnh Ngọc Nhã
  • Phó Giám Đốc
   Trương Văn Đúng
  • Phó Giám Đốc
   Trần Tấn Phương
  • Phó Giám Đốc
   Trần Trọng Khiêm
  1. PHÒNG CHỨC NĂNG
   1. VĂN PHÒNG SỞ
   2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
   3. PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
   4. THANH TRA SỞ
  2. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
   1. CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
   2. CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
   3. CHI CỤC THỦY LỢI
   4. CHI CỤC THỦY SẢN
   5. CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
   6. CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
   7. CHI CỤC KIỂM LÂM
  3. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
   1. TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP
   2. TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
   3. TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
   4. BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ TRẦN ĐỀ
  4. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
   1. BAN QLDA CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (VNSAT)
   2. BAN QLDA PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ
   3. BAN QLDA NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (CRSD)
   4. BAN QLDA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA ĐẶC SẢN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2021-2025. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
   5. BAN QLDA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐBSCL (MRCP)
   6. BAN QLDA CÁC TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XANH (GIC)
   7. BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
 • Tất cả: 1354028