No title... No title... No title... No title...
  • Giám Đốc
   Huỳnh Ngọc Nhã
  • Phó Giám Đốc
   Trương Văn Đúng
  • Phó Giám Đốc
   Trần Tấn Phương
  • Phó Giám Đốc
   Trần Trọng Khiêm
  1. PHÒNG CHỨC NĂNG
   1. VĂN PHÒNG SỞ
   2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
   3. PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
   4. PHÒNG PHÁP CHẾ
   5. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
   6. THANH TRA SỞ
  2. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
   1. CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
   2. CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
   3. CHI CỤC THỦY LỢI
   4. CHI CỤC THỦY SẢN
   5. CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
   6. CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
   7. CHI CỤC KIỂM LÂM
  3. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
   1. TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP
   2. TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
   3. TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
   4. BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ TRẦN ĐỀ
  4. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
   1. BAN QLDA CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (VNSAT)
   2. BAN QLDA PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ
   3. BAN QLDA NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (CRSD)
   4. BAN QLDA PHÁT TRIỂN CÂY ĂN TRÁI ĐẶC SẢN GIAI ĐOẠN 2018-2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
   5. BAN QLDA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐBSCL (MRCP)
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
 • Tất cả: 980969