Lượt xem: 1741
Kế hoạch hành động Tái định cư - Tiểu dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tấng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung
Xem nội dung chi tiết:
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1376195