Lượt xem: 1591
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Vị trí, chức năng:
   Văn phòng là bộ phận thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổng hợp tình hình hoạt động và kết quả công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, theo dõi tổng hợp, cải cách hành chính, hợp tác quốc tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    - Xây dựng, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở, của Lãnh đạo Sở và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở.
    - Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khác, các chuyến công tác của Lãnh đạo Sở, thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở đối với phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở.
    - Đầu mối tổng hợp chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở; tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách hành chính được Lãnh đạo Sở giao.
    - Hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin của cơ quan Sở theo quy định.
    - Tham gia thực hiện các hoạt động về tổ chức hội chợ triển lãm theo phân công của Giám đốc Sở.
    - Đề xuất và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý Cổng thông tin điện tử của Sở, các phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở; quản lý các thiết bị thông tin - truyền thông của Sở.
    - Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, bảo đảm phương tiện và điều kiện phục vụ làm việc chung của cơ quan Sở.
    - Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết theo quy chế của Sở.
    - Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, quân sự, tự vệ, vệ sinh môi trường và bảo đảm cảnh quan trong cơ quan Sở.
    - Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Sở đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật; bảo đảm tất cả văn bản của Sở phải có chữ ký tắt của Chánh Văn phòng (hoặc Phó Chánh Văn phòng) tại văn bản gốc lưu trữ.
    - Công tác hợp tác quốc tế: Theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá và tổng hợp báo cáo theo quy định việc thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế của Ngành. Các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh các hoạt động có liên quan đến người nước ngoài và cán bộ thuộc Sở.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc Sở giao.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1087952