Lượt xem: 2255
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
1. Vị trí, chức năng:
    - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây gọ tắt là Trung tâm Nước) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, phục vụ quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Sở Nông nghiệp và PTNT và hướng dân về chuyển môn, nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
    - Trung tâm Nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chê và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định sô 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
    - Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, trung hạn và hàng năm vê nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phưong thức quản lý, mô hình quản lý câp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phô.
    - Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể hoạch công tác năm và trung hạn, kế hoạch đầu tư xây dựng và chiến lược phát triển Trung tâm; chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình, dự án thành phần về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tố chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
    - Thực hiện phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm; kiểm định (theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) về chất lượng nước theo quy định pháp luật.
    - Thực hiện sản xuât, cung câp, tiêu thụ nirớc sạch nông thôn; quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được giao; tổ chức thi công xây lắp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn phù họp với năng lực của Trung tâm theo quy định pháp luật.
    - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư chưong trình, dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được cấp có thấm quyền giao theo quy định pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn.
    - Tổ chức truyền thông, phố biến, giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương theo quy định của pháp luật.
    - Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các tố chức cá nhân có nhu cầu phù hợp với năng lực chuyên môn của Trung tâm; tố chức hoặc tham gia tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triến lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.
    - Thực hiện hợp tác quốc tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.
    - Tư vấn, dịch vụ; liên doanh, liên kết cung ứng dịch vụ công; xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, vật tư, sản phẩm, công nghệ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp với năng lực chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
    - Tham gia thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuấn, đinh mức kinh tế, kỹ thuật, điều tra thống kê về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân công của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và quy định của pháp luật.
    - Thu thập, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ quản lý nhà nước theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết quả thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được giao với Trung tâm Quôc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn theo quy định.
    - Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai và các vật tư, thiết bị ngành nước.
    - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1087811