Lượt xem: 59
Một số kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
    Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là 01 trong 06 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021. Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 24/11/2021 Cải cách hành chỉnh tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, trong đó mục tiêu của Cải cách thủ tục hành chính là cải cách đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị phương án, sáng kiến đơn giản hóa thành phần hồ sơ, các quy định về điều kiện kinh doanh, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công mọi lúc mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. 
   Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã tích cực triển khai nhiều nội dung, giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đã đạt được một số kết quả nổi bật.
   Về rà soát, công bố, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 15 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn, trong đó công bố mới 02 thủ tục, bãi bỏ, thay thế 48 thủ tục; tất cả thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đã rà soát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Trong năm, đã công bố rút ngắn thời gian giải quyết đối với 05 thủ tục hành chính, lũy kế đến nay đã có 11 thủ tục hành chính được công bố rút ngắn thời gian giải quyết so quy định. Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 04 Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết đối với các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo 100% (101/101) thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ và xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.
    Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện (73/tổng số 101 thủ tục hành chính) thực hiện trực tuyến và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó 28 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 4 và 45 thủ tục thực hiện mức độ 3. Đã tiếp nhận và giải quyết 2.835 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4/tổng số 2.835 hồ sơ mức độ 3 và 4 đã tiếp nhận, đạt 100%, có 148 hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến với số tiền 88,8 triệu đồng. Hầu hết hồ sơ tiếp nhận thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được scan và cập nhật lên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; và phần lớn kết quả giải quyết đã được ký số (hoặc scan kết quả) và cập nhật lên hệ thống, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện giải pháp “Lồng ghép trong các đợt tuyên truyền, tập huấn chuyên môn để nâng cao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, tiến tới đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến” đạt 01 trong 10 giải sáng kiến cải cách hành chính hay nhất trong Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022; qua đó phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, trong hơn 1,5 năm phối hợp thực hiện đã tiếp nhận 454 hồ sơ và trả kết quả 524 hồ sơ. 
    Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là nâng cao việc thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm thực hiện đạt các mục tiêu cải cách thủ tục hành chính nói riêng, cải cách hành chính nói chung giai đoạn 2021-2025, và giai đoạn 2026-2030 mà Chính phủ và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đề ra./.  
Lê Thị Kim Nhung - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022320