Lượt xem: 177
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng: Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
    Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (nay là Phiên bản 9001:2015) (gọi tắt là Hệ thống) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trong đó quy định cơ quan áp dụng Hệ thống thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng.
  Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mới 12 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi bổ sung 09 TTHC và bãi bỏ 19 TTHC cấp tỉnh. Tổng số TTHC đang thực hiện trong ngành là 103 thủ tục; trong đó  53 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết và tham mưu giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, và 50 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết tại các Chi cục trực thuộc.
    Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành mới và bãi bỏ một số quy trình áp dụng Hệ thống thuộc thẩm quyền giải quyết và tham mưu giải quyết của Sở và thực hiện công bố lại Hệ thống theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
   (Đính kèm Quyết định số 343/QĐ-SNN ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
 
Lê Thị Kim Nhung - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383502