Lượt xem: 3966
Các quy định về xây dựng mã số vùng trồng
Mã số vùng trồng là điều kiện cần có để các doanh nghiệp có thể xuất khẩu nông sản sang thị trường quốc tế ,vì đây là một trong những yếu tố phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ngày 30/11/2020, Cục Bảo vệ thực vật (Cục BVTV) đã có Quyết định 2481/QĐ-BVTV-KH ban hành tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng. Theo đó, yêu cầu diện tích để thiết lập một vùng trồng tối thiểu 10 ha đối với cây ăn quả; diện tích thực tế của nhà lưới/nhà kính và yêu cầu của nước nhập khẩu đối với rau gia vị và cây trồng khác.
    Vùng trồng chỉ được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và đảm bảo không sử dụng các hoạt chất cấm theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Tuân thủ quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn (04) đúng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và thời gian cách ly để đảm bảo dư lượng không vượt ngưỡng cho phép của nước nhập khẩu. Trong trường hợp phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật phải có biện pháp quản lý để đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Cần sử dụng thống nhất một quy trình quản lý sinh vật gây hại, đảm bảo kiểm soát sinh vật gây hại ở mức độ phổ biến thấp.
    Mỗi hộ có ghi chép nhật ký canh tác trong 01 vụ sản xuất theo mẫu quy định, trường hợp vùng trồng áp dụng cùng một quy trình sản xuất thì có thể sử dụng chung một nhật ký.
    Về điều kiện canh tác cần áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong trồng trọt đặc biệt chú ý vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại; đảm bảo việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và phân bón theo quy định.
    Để được cấp mã số vùng trồng: Tổ chức/cá nhân gửi tờ khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số vùng trồng và các thông tin cần thiết về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh theo mẫu tại tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh gửi Báo cáo kiểm tra vùng trồng đề nghị cấp mã số về Cục Bảo vệ thực vật kèm theo bản sao Biên bản kiểm tra thực địa. Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiến hành rà soát và cấp mã số cho vùng trồng đạt yêu cầu; và gửi thông tin chi tiết mã số đã cấp cho nước nhập khẩu. Sau khi được nước nhập khẩu phê duyệt, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo và gửi mã cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh để gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số về mã số đã được cấp.
    Vùng trồng đã được cấp mã số phải tuân thủ các quy định sau: Thường xuyên tự cập nhật các thông tin quy định mới về cấp và duy trì mã số vùng trồng. Theo dõi, ghi chép đầy đủ các tác động lên cây trồng. Khuyến khích lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi xuất khẩu theo quy định của các nước nhập khẩu. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về mọi sự thay đổi của mã số (diện tích, người đại diện, số hộ nông dân tham gia,...).
    Mã số vùng trồng sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau: Cục BVTV nhận được thông báo vi phạm không tuân thủ của cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu. Cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu phát hiện sinh vật gây hại là đối tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu hoặc có gian lận về việc sử dụng mã số vùng trồng đã được cấp. Mã số không đăng ký lại trước mỗi vụ thu hoạch. Mã số không đạt yêu cầu tại thời điểm giám sát định kỳ hoặc giám sát đột xuất.
    Các mã số sẽ được phục hồi khi vùng trồng có biện pháp khắc phục và được Cục BVTV và cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu chấp nhận biện pháp khắc phục đó. Nếu không có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các trường hợp bị thu hồi mã số nêu trên sẽ bị huỷ mã số; hoặc chuyển đổi loại cây trồng, mục đích sử dụng so với đăng ký ban đầu của tổ chức/cá nhân, hay theo đề nghị của tổ chức/cá nhân về việc không sử dụng mã số vùng trồng đã được cấp.
    Đối với vùng trồng được cấp mã số, tổ chức/cá nhân cần lưu giữ tài liệu về quy trình sản xuất, nhật ký canh tác, biên bản kiểm tra và giám sát vùng trồng trong 5 năm.
    Nếu có nhu cầu thiết lập mã số vùng trồng, tổ chức/cá nhân có thể liên hệ Phòng Bảo vệ thực vật – Chi cục Trồng trọt và BVTV Sóc Trăng, địa chỉ: số 58, Điện Biên Phủ, Phường 6, số điện thoại 02993.829594 để được tư vấn.
Vương Bích Vân - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383500