Lượt xem: 1251
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Vị trí, chức năng:
     Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    - Tham mưu Giám đốc Sở trong việc xây dựng đề án tổng thể về cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở.
    - Xây dựng đề án thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật,
    - Thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
    - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn.
    - Lập kế hoạch biên chế và quỹ tiền lương hành chính, sự nghiệp hàng năm trình về Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh.
    - Tổ chức, thông báo triển khai kế hoạch biên chế cho các đơn vị trục thuộc theo quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    - Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác luân chuyển, bố trí, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nâng lương, chuyển ngạch, chuyển loại đối với công chức, viên chức của ngành.
    - Hướng dẫn, cử thi tuyển, thi nâng ngạch, chuyển ngạch, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của nhà nước.
    - Thực hiện công tác thống kê, quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.
    - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1021222