Lượt xem: 1555
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Vị trí, chức năng:
    Chức năng. Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở, quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổng hợp chuyên ngành, tài chính.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    - Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch chương trình, dự án nông- lâm - diêm - ngư nghiệp, thủy lợi và phát triên nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng ĐBSCL xây dưng kế hoạch phát triển dài hạn, ngăn hạn.
    - Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật vê chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các chương trình dự án vê nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp và phát triển nông thôn đã được phê duyệt.
    - Tham mưu cho Ban Giám đốc theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hang năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.
    - Hướng dẫn các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kê hoạch hàng năm, 5 năm.
    - Là đầu mối phối họp với các ngành, các cấp ở địa phương tổ chức hướng dẫn thực hiện những nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn.
    - Tổng hợp số liệu toàn ngành, thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuân, tháng, sơ kết quí, 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm và 5 năm.
    - Chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan đến quy hoạch, kê hoạch để Giám đốc Sở làm việc với các ngành và cấp trên.
    - Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí từ ngân sách, quản lý tài sản của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được qui định của pháp luật.
        + Xây dựng kế hoạch chi tiêu ngân sách hàng năm của Ngành.
        + Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm phù hợp định mức tài chính và chế độ hiện hành.
        + Đề xuất Gián đốc Sở về phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế, xử lý Tài chính các nhiệm vụ chi đột xuất.
        + Trình Giám đốc Sở quyết định chủ trương trong sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tinh chất đầu tư hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở và điều chỉnh khi cần thiết.
    - Chủ trì kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở với các đơn vị trực thuộc Sở. Hướng dẫn việc quản lý và tham mưu, đề xuất phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước và các dự án có nguồn vốn được coi là từ ngân sách nhà nước khi kêt thúc.
    - Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc Sở về kế hoạch chi tiêu kinh phí hoạt động và phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện kế hoạch tài chính của cơ quan Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan.
    - Chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán trong sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị thuộc Sở.
    - Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí trong các tổ chức, cơ quan và đơn vị trực thuộc
    - Tổng hợp, công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo qui định.
    - Tham gia các Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình, đê tài thuộc vốn sự nghiệp hàng năm của Sở.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đôc Sở giao.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1021238