Lượt xem: 1059
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Vị trí, chức năng:
    Phòng Quản lý Xây dựng công trình có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    - Theo dõi và tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình xây dựng cơ bản hàng tháng, quí, năm và đột xuất, các công trình xây dựng cơ bản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và các dự án xây dựng cơ bản có liên quan đên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    - Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bán hàng năm.
    - Soạn thảo, lưu trữ các văn bản có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.
    - Thẩm định các báo cáo kinh tế - kỷ thuật các công trình do Sớ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và của các huyện, các đon vị khi có yêu cầu.
    - Thẩm định thiết kế cơ sở - thiết kế kỷ thuật - dự toán các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và của các huyện, các đơn vị khi có yêu cầu.
    - Lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án thẩm định và các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.
    - Thực hiện giám sát khảo sát, thi công các công trình, dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.
    - Báo cáo định kỳ chất lượng công trình theo quy định.
    - Báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư dự án theo quy định.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc Sở giao.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1023134