Lượt xem: 2525
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Vị trí và chức năng:
    - Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Sóc Trăng.
    - Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về công tác và nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
    - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
    - Thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với việc chấp hành các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, điêu kiện sản xuất kinh doanh và các quy định khác của pháp luật đôi với các cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    - Giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân, giải quyêt khiêu nại tố cáo, theo qui định của pháp luật vê khiếu nại tô cáo.
    - Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng đối với các cá nhân, tổ chức do Sở quản lý.
    - Hướng dần các cơ quan đon vị chuyên ngành trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Sở, chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan đơn vị đó, đồng thời trực tiếp phối họp với các cơ quan chức năng trong tỉnh theo yêu cầu công tác thanh tra.
    - Theo dõi kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện chấp hành các quyêt định xử lý kiến nghị sau khi có kêt luận của Thanh tra Sở.
    - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
    - Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước được
phát hiện sau thanh tra.
    - Tổng họp báo cáo Giám đôc Sở, Chánh Thanh tra tinh về công tác thanh tra giải quyet khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng, báo cáo Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
    - Thanh tra các vụ việc khác do Giám đôc Sở giao, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383513