Lượt xem: 3021
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề
1. Vị trí, chức năng:
    - Ban Quản lý Cảng cá Trần Đe tỉnh Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tỉnh Sóc Trăng và sự quản lý nhà nước của các Sở, Ngành chức năng có liên quan đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ dược giao.
    - Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề thực hiện chức năng quản lý, tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ tại Cảng cá Trần Đe, bến cá Mỏ 0 (sau đây goi tắt là cảng cả, bến cả) và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; kiếm tra, kiếm soát về chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp tại cảng cá, bến cá và xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác qua cảng cá, bến cá.
    - Ban Quản lý Cảng cá Trần Đe có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tố chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10/2016 của Chính phủ.
2. Nhiệm vụ:
    - Quản lý, diều hành:
        + Cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá.
        + Quản lý cho thuê mặt bằng đất.
        + Phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng quản lý công tác cho thuê đất trong khu vực Cảng cá.
        + Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác
        + Kiểm tra, kiểm soát về chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp tại cảng cá, bến cá.
        + Quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
    - Về kế hoạch và đầu tư: 
        + Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt dộng của dơn vị theo quy định. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát trien thuỷ sản của ngành Nông nghiệp. Tổ chức thực hiện đúng, có chất lượng và hiệu quả các kế hoạch, quy định của Nhà nước và quản lý đầu tư xây dựng khi được giao làm Chủ đầu tư.
        + Được trực tiêp giao dịch ký kêt hợp đông với các tô chức, cá nhân đê đâu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp và khai thác các công trình thuộc cơ sở hạ tâng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại kênh ba theo quy định của pháp luật.
        + Ban Quản lý Cảng cá Trần Đe được quan hệ vay vốn tín dụng của ngân hàng thương mại, sử dụng quỹ phát trien hoạt động sự nghiệp của đơn vị đe mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp {đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ) và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay theo quy định của pháp luật.
    - Về quản lý tài sản: Tài sản của cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Kênh ba là tài sản của Nhà nước phải được mở sổ sách theo dõi về mặt giá trị và hiện vật. Đối với cầu cảng, bến cảng, các máy móc, trang thiết bị phải có sổ theo dõi vận hành. Ban Quản lý Cảng cá có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, kiếm kê theo định kỳ và báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
    - Về quản lý tài chính:
        + Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10/2016 của Chính phủ.
        + Thực hiện việc lập dự toán thu, chi; việc trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán, kiếm tra và công khai tài chính đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
    - Về chấp hành luật pháp và các quy định của cấp trên:
        + Tổ chức phổ biến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định có liên quan đến hoạt động cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
        + Chấp hành dúng các quy định của pháp luật, tham gia xây dựng quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão của địa phương.
        + Xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện nội quy cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đối với các tố chức, cá nhân tham gia khai thác sử dụng cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
    - Về quản lý, điều hành, khai thác và bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão:
        + Ban Quản lý Cảng cá tố chức hoạt động 24/24 giờ (kế cả ngày nghỉ). Quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả đất đai, mặt nước và các công trình thuộc cơ sở hạ tầng cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
        + Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, khai thác, sử dụng cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
        + Lập sổ sách theo dõi cập nhật tình hình khai thác, sử dụng và tình trạng kỳ thuật cơ sở hạ tầng cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
        + Định kỳ duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đế bảo đảm sử dụng lâu bền và an toàn mọi tài sản của cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
        + Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
    - Vê việc phôi hợp với cơ quan chức năng: Hàng năm Ban Quản lý Cảng cá Trần Đe có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định của pháp luật các nhiệm vụ sau:
        + Chi cục Thuỷ sản phối hợp hướng dẫn và xử lý kỹ thuật trong quá trình neo đậu trú bão; đồng thời giải quyết khi có sự cố xãy ra.
        + Căn cứ sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Ban quản lý cảng cá chủ động phối hợp bộ đội Biên phòng, Công an, Chi cục Quản lý thị trường, úy ban nhân dân các huyện và tố chức có liên quan đế thực hiện:
            . Tổ chúc thực hiện giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phấm, phòng, chống dịch bệnh, xử lý kịp thời các trường hợp mua, bán, vận chuyến hàng cấm, hàng nhập lậu trong cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định của pháp luật.
            . Tô chúc thực hiện các phương án do cơ quan có thấm quyền về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương triển khai.
        + Phối hợp với Chi cục Thuỷ sản, Cảnh sát đường thuỷ trong công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn cầu, bến, an toàn cho người và phương tiện ra vào cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
        + Phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Chi cục Thuỷ sản trong công tác quản lý tàu cá và người nước ngoài hoặc tàu cá ngư dân Việt Nam đi khai thác ở các ngư trường các nước theo Hiệp định ký kết ra vào cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
        + Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các tố chức nghiên cứu khoa học trong hoạt động điều tra, nghiên cứu, ứng dụng và chuyến giao công nghệ.
        + Phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân, phương tiện vi phạm; cưỡng chế phương tiện ra khỏi khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá khi không chấp hành các nội quy, quy định của cảng cá và khu neo dậu tránh trú bão cho tàu cá. 
 3. Quyền hạn:
    - Cho các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất kinh doanh, dịch vụ hậu cần nghề cá tại vùng đất cảng, bến cá theo phương án khai thác cảng cá, bến cá đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.
    - Không cho vào cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hoặc buộc rời cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đối với người và tàu cá không tuân thủ nội quy của cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
    - Không cho thuê hoặc bắt buộc rời khỏi vùng đất cảng, vùng nước cảng đối với các tố chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ tại vùng đât, vùng nước cảng không tuân thủ nội quy, quy chế của cảng cá, bến cá và hợp đồng đã ký kết.
    - Thu phí và các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ tại cảng cá, bến cá theo quy định hiện hành. To chức quản lý thu phí neo đậu khi chưa có bão, lũ lụt và thời tiết nguy hiếm.
    - Xử lý hoặc đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phấm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy no trong khu vực cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1021221