Lượt xem: 2068
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Giống Nông nghiệp
    Trung tâm GIống Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm GIống Cây trồng và Trung tâm Giống Vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
1. Vị trí, chức năng:
    - Trung tâm Giống Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
    Trung tâm Giống Nông nghiệp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lục, hoạt động, tài chính, cơ sở vật chất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của cơ quan ngành dọc theo quy định.
    - Trung tâm Giống Nông nghiệp thực hiện chức năng sự nghiệp trong lĩnh vực giống cây trồng, giống vật nuôi (kể cả giống thủy sản). Nghiên cứu khảo nghiệm, ứng dụng, tuyển chọn giống cây trồng, giống vật nuôi; sản xuất và thực hiện dịch vụ cung ứng giống cây trồng, giống vật nuôi và các vật tư nông nghiệp khác, phục vụ nhu cầu phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương; triển khai ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    - Trình Giám đốc Sở Nôg nghiệp và Phát triển nông thôn các kế hoạch, chương trình, dự án, đề tài thuộc lĩnh vực giống cây trồng, giống vật nuôi phục vụ sản xuất phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành.
    - Khảo nghiệm, chọn lọc giống mới, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất và chịu trách nhiệm về lĩnh vực giống cây trồng; nuôi giữ đàn giống gốc, nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn các loại giống vật nuôi mới (gia súc, gia cầm, thủy sản) để tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuất.
    - Xây dựng mạng lưới nhân giống theo hướng xã hội hóa công tác giống cây trồng, giống vật nuôi và thực hiện dịch vụ cung ứng cac loại giống cây trồng, giống vật nuôi và vật tư nông nghiệp khác.
    - Dự phòng giống cây trồng và cung ứng giống cây trồng theo kế hoạch sản xuất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
    - Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen giống cây trồng và giống vật nuôi.
    - Tư vấn về khoa học và tổ chức các hoạt động dịch vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực giống cây trồng, giống vật nuôi theo yêu cầu.
    - Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu sản xuất giống đối với các trại giống trực thuộc. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi và công tác dịch vụ vật tư nông nghiệp.
    - Quản lý và thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động (khen thưởng, kỷ luật) và xây dựng quy hoạch, kế hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực của Trung tâm; quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự theo quy định pháp luật.
    - Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định pháp luật.
    - Thực hiện báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và quy định.
    - Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1021189