Lượt xem: 1745
Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) tiểu Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung"
Xem nội dung chi tiết:
KE HOACH QUAN LY MOI TRUONG XA HOI (ESMP)-01.pdf


Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1353853